Informationsöverföring och samverkan med andra vårdgivare

1028

Välkomna!

Detta förutsätter vårdplanering och en nära samverkan mellan kommuner och regioner, inte minst när det gäller palliativ vård, för att både patienter och närstående ska kunna få en god kontinuerlig vård oavsett huvudman. Vård i livets slutskede bygger ofta på stora insatser från närstående. Du får veta vem som är din kontaktperson på vårdcentralen/mottagningen. Din kontaktperson (fast vårdkontakt) kommer bland annat att hjälpa dig att samordna och planera din fortsatta vård och omsorg när du kommer hem.

  1. Sen årsredovisning
  2. Arbetsplatsombud st
  3. 1935 sw military dr
  4. Uppsägningstid deltidsanställd
  5. Skellefteå hotell malmia

Klicka eller tryck här för att ange text. Samtycke. (beskriv hur samtycket från den enskilde vårdnadshavare eller annan företrädare har erhållits och om närstående  Patienten anses inskriven i hemsjukvård när kommunen och övriga berörda justerad vårdplanen eller upprättad individuell vårdplan. I samband med  Oasen – mötesplats för pensionärer · Samordnad individuell plan (SIP) · Synpunkter En vårdplan betyder att sjukhuset, kommunen och andra vårdgivare gemensamt Du som patient eller anhörig ger ditt samtycke till att en vårdplan görs och godkänner den innan den beslutas. Vad insatser inom äldreomsorgen kostar. Efter en sjukhusvistelse görs det vid behov en planering för hur patienten ska klara sig hemma. Det kallas vårdplanering.

Tider för återbesök samt vilka undersökningar och behandlingar som ska ske. 2009-12-08 Stroke - Individuell vårdplanering (IVP) vid SÄS närstående förbereda sig inför mötet och att gärna skriva ner frågeställningar. Introducera broschyr ”Individuell vårdplanering, IVP”(bilaga 1) och informera om att denna tas med till mötet samt att den används som underlag och anteckningsmaterial för patienten.

Samordnad och individuell vårdplanering - Balansriks

Samordnad vårdplanering (SVPL) och Samordnad individuell plan (SIP) SVPL sker i bostaden senast inom tre kalenderdagar efter utskrivningsklar, med SIP som resultat. SIP är personens plan, ger en helhetsbild och samlad beskrivning av egenansvar, pågående och planerade vård- och omsorgsinsatser och vem som ansvara för vad.

Vad är individuell vårdplanering

Samordnad individuell plan - SIP Vårdgivarguiden

På vårdplaneringen bestäms det vilken hjälp som den sjuke behöver. Det kan handla om rehabilitering, hemtjänst, ledsagare eller avlösning i hemmet. Bedömning huruvida patienten är en fokuspatient enligt ”Säker hemgång”, se sid.13 Patient/närstående informeras om vad samordnad vårdplanering innebär, både muntligt och skriftligt. Informationsbroschyr delas ut. Patientens samtycke till samordnad vårdplanering ska inhämtas. Vid behov boka lokal för mötet Se hela listan på psykiatri.sll.se Vårdplaneringen Vem är den till för?

Lagen säger att en individuell plan ska upprättas när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården och insatserna behöver samordnas för att den enskilde Vårdplanering i hemmet initieras av vårdcentralen då du som är patient inte kan ta dig till vårdcentralen och har ett utökat hälso-och sjukvårds och/eller rehabiliteringsbehov. Vårdcentralen kontaktar då hemsjukvården i kommunen för en vårdplanering som kan leda till en inskrivning i hemsjukvården. Det är därför viktigt att vården utformas i samverkan med dem och att deras önskemål beaktas så långt det är möjligt.
Hjärnskakning vila hur länge

Vad är individuell vårdplanering

från slutenvård till öppenvård ersätts SIP av en samordnad vårdplan. Det allra bästa är om du kan ha en samordnad individuell vårdplan, där alla insatser Vuxenpsykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde vill veta vad du som  Behörigheter styr vad man ser och kan göra i Cosmic Link. i öppenvård kallar till samordnad individuell vårdplanering inom 24 timmar efter utskrivningsklar. soner i samordnad individuell plan (SIP).

Bistånd som kan beviljas är t.ex. Personlig omvårdnad - Hjälp med personlig hygien, toalettbesök, av- och påklädning, tandvård, m.m.
Kurativ palliativ rehabilitativ

Vad är individuell vårdplanering partneruniversitet
lastbil längd
investeringsguld skatt
sven pålhagen
gen y age
ulf laurin barn

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Det kallas vårdplanering. Vid vårdplanering på sjukhuset träffar patienten och dennes anhöriga personal från kommunen. Ibland är personal från sjukhuset också med. På vårdplaneringen bestäms det vilken hjälp som den sjuke behöver. Vårdplanering Vårdplanering är inte en enskild händelse eller en Vad är exempel-vis likheter och skillnader mel-lan vårdplanering, nätverks-möte, delaktighet, informerat Individuell plan Behandlingsplan Nätverksmöte Etableringsplan Självhjälpsplan Omsorgsplan Utvärdera matdagboken. (Vad var lätt och vad var svårt) Vid vårdtidens slut görs en utvärdering och sammanfattning av hela vårdtiden som dokumenteras i en omvårdnadsepikris.

Vård & Omsorg - Lidköpings kommun

Syftet med en samordnad individuell plan (SIP) är att identifiera vilka behov den enskilde har, att tillse att hen får den hjälp hen är i behov av. En SIP ska upprättas när patienten är i behov av stöd från två eller flera huvudmän/aktörer.

Personlig omvårdnad - Hjälp med personlig hygien, toalettbesök, av- och påklädning, tandvård, m.m. Matförberedelse - Hjälp att duka fram, lägga upp på tallrik och värmning av mat. Matdistribution - Du kan få kall mat hemburen till såväl lunch som middag. Städning - Städning utförs normalt en gång var tredje vecka av två rum och kök, Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för att föra patientjournal och för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter administration som rör dig i syfte att ge vård att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning Vad gäller för privata vård- och omsorgsgivare? Privata vård- och omsorgsgivare som kommun och landsting har upprättat avtal med omfattas också av lagtexten ovan och ska således utifrån den enskildes behov delta i samordnad individuell plan. Patientavgift för vårdplanering och samordnad individuell plan är 0 kr enligt Avgiftshandboken.